Lietuvos įstatymai draudžiantys patyčias

NEI VIENAS ŽMOGUS NETURI PATIRTI KĖSINIMOSI Į JO GARBĘ IR ORUMĄ!

Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 str., yra saugoma, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į žmogaus asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (II knyga) 22 str., asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik su jo sutikimu.

LIETUVOJE ĮSTATYMAI APIBRĖŽIA PATYČIŲ IR KIBERNETINIŲ PATYČIŲ SAMPRATĄ:

Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 2 str. 1) patyčios yra psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės kitam asmeniui daromi tyčiniai pasikartojantys veiksmai, siekiantys jį pažeminti ar kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą; 2) patyčios kibernetinėje erdvėje – patyčios iš kito asmens, naudojantis informacinėmis technologijomis. Kibernetinės patyčios draudžiamos, neatsižvelgiant į tai, ar patyčių informacija siunčiama asmeniškai, ar paskleidžiama neapibrėžtam gavėjų skaičiui.

TARPTAUTINIAI IR NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI PATVIRTINA, KAD NIEKAS NETURI PATIRTI PATYČIŲ AR TYČIOTIS!

Remiantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 16 str., nė vienas vaikas neturi patirti neteisėto kėsinimosi į jo garbę ir reputaciją. Remiantis 37 str., turi būti užtikrinta, kad nė vienas vaikas nepatirtų žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio ar bausmių (Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848 ).

Remiantis Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 10 str., yra draudžiamas visų formų smurtas prieš vaiką (Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397 ).

Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 23 str., švietimo įstaigose draudžiama bet kokia smurto forma: mokinių prieš mokinius, švietimo įstaigų darbuotojų prieš mokinius, mokinių prieš švietimo įstaigų darbuotojus, švietimo įstaigų darbuotojų prieš kitus tos įstaigos darbuotojus, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prieš mokinius, mokytojus (Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/17d94ea2976411e68adcda1bb2f432d1 ).

Remiantis Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 str., neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama informacija, kuria skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys; kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi, niekinantdėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais. Remiantis 6 str., visuomenės informavimo priemonėse draudžiama skleisti informaciją, susijusią su asmens duomenimis, kuria, pateikiant duomenis apie nepilnametį, žeminamas jo orumas ir (ar) pažeidžiami jo interesai (Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.183129/iBGWCVRroP ).

KIEKVIENAS VAIKAS TURI SULAUKTI PAGALBOS!

Remintis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 19 str., turi būti imamasi visų reikiamų priemonių, siekiant apginti vaiką nuo įvairiausio pobūdžio fizinio ar psichologinio smurto (Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848 ).

Remiantis Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 6 str., valstybė imasi visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių, švietimo ir kitų priemonių, skirtų vaiko apsaugai užtikrinti nuo visų formų smurto. Remiantis 56 str., kai pažeidžiamos vaiko teisės, vaikas ir kiti asmenys turi teisę kreiptis pagalbos į vaiko teisių apsaugos, teisėsaugos ar kitą instituciją, kuri privalo imtis įstatymų nustatytų priemonių. Remiantis 57 str., mokymo, auklėjimo, gydymo ir kitų įstaigų vadovai, auklėtojai ar jiems prilygstantys asmenys, pažeidę vaiko teises, smurtavę prieš vaikus ar kt.,atsako įstatymų nustatyta tvarka (Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397 ).

Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 23 str., bet kuris švietimo įstaigos bendruomenės narys apie pastebėtas patyčias iš bet kurio mokyklos bendruomenės nario privalo pranešti švietimo įstaigos vadovui. Remiantis6 str., asmenys, sužinoję apie viešą patyčių kibernetinėje erdvėje atvejį, turi teisę arba privalo pateikti pranešimą interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt (Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/17d94ea2976411e68adcda1bb2f432d1 ).

X