Programos įgyvendinimo ugdymo įstaigoje etapai

Prevencinės programos diegimas mokykloje - nenutrūkstamas veiksmų ir priemonių mažinti patyčias įgyvendinimas, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę.

 

„Friends“ programos įgyvendinimo etapai

Visų mokyklos darbuotojų ir mokinių anoniminė anketinė apklausa

Programos įgyvendinimas pradedamas visų mokinių (pradedant trečiokais) ir visų mokyklos darbuotojų anoniminės anketinės apklausos užpildymu. Apklausos rezultatai parodo, kiek saugiai mokiniai jaučiasi mokykloje ir kiek plačiai joje paplitusios patyčios bei kitas žeminantis elgesys. Apklausa padeda suprasti svarbiausius pagalbos poreikius mokyklai kuriant saugią aplinką.

Programos atstovų susitikimas su mokiniais

Šiame susitikime dalyvauja mokiniai (visų klasių atstovai) ir Programos „Friends“ atstovai. Susitikimo metu detaliai aptariami apklausos rezultatai. Mokiniai analizuoja rezultatų priežastis ir teikia pasiūlymus, kokias priemones reikėtų įgyvendinti ir kokių veiksmų imtis visoje mokykloje, kad prevencinė veikla būtų sėkminga.

Susitikimas su mokyklos direktoriumi ir kitais administracijos atstovais

Kartu su mokyklos administracijos atstovais analizuojami apklausos rezultatai, pateikiami mokinių pasiūlymai išsakyti susitikimo su mokiniais metu ir parengiama veiklos strategija saugios aplinkos mokykloje kūrimui.

Mokymai mokyklos darbuotojams

Programos įgyvendinimas tęsiamas mokymais, skirtais visiems mokyklos darbuotojams. Jų metu dalyviams suteikiama žinių, pristatomos priemonės bei numatomi veiksmai, kurių reikės imtis mažinant patyčių mokykloje.

Mokymai klasių auklėtojams ir kuratoriams

Šių mokymų metu pristatoma „Friends“ programos praktinė medžiaga darbui klasėje – Užduočių knygos, aptariami ir išbandomi įvairūs darbo klasėje būdai, gerinant klasės atmosferą bei kuriant saugią visos mokyklos aplinką.

Susitikimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)

Visi mokinių tėvai, globėjai, rūpintojai kviečiami susitikti ir aptarti savo ir kitų suaugusiųjų mokykloje vaidmenį kuriant saugią mokyklos aplinką, raginami padiskutuoti ir priimti sprendimus, kaip visiems kartu galima padėti vaikams jaustis saugiau.

Programos vykdymas

Prevencinis darbas tęsiamas nulatos. Vyksta mokyklos darbuotojų grupių susitikimai.

X